Home
Prezo Gouden Keurmerk in de Zorg
Kuiperweg 17A 17B 17C,
6037 NL Kelpen Oler
Anita Janssen
T. +31 (0)6 20 11 23 66
contact
 

Privacy informatie van Stichting De Port

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van cliënten van Zorghoeve De Port, bezoekers van Dagbesteding De Port Zorgt en hun medewerkers worden conform de AVG regelgeving behandeld. Alleen de noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst worden door Zorghoeve De Port of Dagbesteding De Port Zorgt verwerkt.
Toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt door u verleend door ondertekening van een apart toestemmingsformulier, behorend bij de zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst met Zorghoeve De Port of Dagbesteding De Port Zorgt. Hieraan voorafgaand wordt u eerst uitvoerig geïnformeerd over de AVG wetgeving en de regels die binnen Zorghoeve De Port en Dagbesteding De Port Zorgt gelden om de persoonsgegevens van u en andere cliënten/medewerkers zo vertrouwelijk mogelijk te houden.

Privacy reglement
Medewerkers;
Medewerkers dienen zich te houden aan de privacy voorschriften van Zorghoeve De Port, Dagbesteding De Port Zorgt conform het t.b.v. hen opgesteld protocol Privacy.

Cliënten, contactpersonen, familie en alle andere bezoekers van Zorghoeve De Port, Dagbesteding De Port Zorgt;
dienen zich te houden aan de privacy huisregels;
  • Informatie die men ziet/hoort/constateert binnen Zorghoeve De Port, Dagbesteding De Port Zorgt die betrekking heeft of kan hebben op (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten of personeel mag uitsluitend worden doorgegeven aan een bevoegde medewerker van Zorghoeve De Port, Dagbesteding De Port Zorgt en niet aan een andere persoon of instantie (derden);
  • Er mogen door u géén beeld-/geluidsopnames worden gemaakt van cliënten of personeel. Eventuele bestaande beeld-/geluidsopnames mogen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken cliënt en/of medewerker van Zorghoeve De Port, Dagbesteding De Port Zorgt bewaard/opgeslagen of gedeeld worden.
Omdat een onderdeel van de kernactiviteiten binnen Zorghoeve De Port, Dagbesteding De Port Zorgt het verwerken van (medische) persoonsgegevens is, is er een FG (Functionaris Gegevensbeheer) aangewezen binnen Zorghoeve De Port. Deze bewaakt de nakoming van de AVG regelgeving en verwerkt eventuele opmerkingen, vragen of klachten over de privacy binnen Zorghoeve De Port, Dagbesteding De Port Zorgt.

Met de publicatie van deze tekst op de website wordt iedereen die Zorghoeve De Port, Dagbesteding De Port Zorgt bezoekt geïnformeerd over deze huisregels en wordt geacht zich hieraan te houden. Bij overtreding van de huisregels wordt - door een daartoe bevoegde medewerker van Stichting De Port - hierop gewezen. De betrokkene (overtreder) zal worden aangesproken en indien nodig extra informatie ontvangen over het naleven van de huisregels. Als de betrokkene (overtreder) de huisregels blijft overtreden/negeren kunnen sancties worden opgelegd/maatregelen worden genomen, afhankelijk van de soort en ernst van de overtreding van deze regels.

Als u constateert dat de privacy van u als cliënt of van u als medewerker wordt/ is geschonden, neem in dat geval, altijd contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Zorghoeve De Port. Deze zal u een meldingsformulier verstrekken, waarna de melding vertrouwelijk en onbevooroordeeld zal worden behandeld en de nodige stappen zullen worden ondernomen.

Mocht u vragen hebben over de privacy regelgeving binnen Zorghoeve De Port kunt u contact opnemen met Vera Reynders, Functionaris Gegevensbeheer van Stichting De Port, mailadres verareynders@proteion.nl. Bij afwezigheid of tegenstrijdige belangen kunt u contact opnemen met Anita Janssen, mailadres anitajanssen@deport.nl
 

 

 
Binnen kijken bij De Port